НАШИТЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

Онлайн обучението не се различава значително от конвенционалното, различни са средствата за комуникация и количеството ресурси на разположение. Докато в един конвенционален курс преподавателят е застанал пред курсистите и използва дъската или голям екран, за да онагледи казаното, то в онлайн курса всеки следи визуалните материали на собствения си екран. Курсовете са много по-персонализирани от гледна точка на собствени ресурси за работа. Това улеснява оценяването и проследяването на прогреса на всеки отделен курсист. Учащите се имат много по-бърз достъп до допълнителна информация и упражнения и дори самостоятелното търсене и намиране на образователни източници е лесно, освен че бива поощрявано от нашите преподаватели. Стремежът е онлайн курсовете да станат много по-занимателни и образователни и това бива постигано посредством аудио-визуалните възможности на дигиталната техника. При все това те съдържат всички компоненти, които се съдържат и в обикновените курсове. За чуждоезиковото обучение това са упражнения от четирите компонента на езиковата комуникация:

Тъй като тези ключови компоненти са залегнали като стандарт в повечето модерни учебни програми и международно признати изпити, тук ще онагледим тяхното използване в курсовете ни по езици.

Упражнения за четене с разбиране

Тези упражнения обикновено въвеждат новите думи и граматика в отделните уроци. Рабирането на прочетеното обикновено става чрез въпроси към текста, които са с няколко възможни отговора за избор:

Проверката на упражнението се извършва посредством натискане на един от двата бутона. При евентуални грешки може тези да се обсъдят с учител или да се направи справка в интернет. Както се вижда, самото боравене с текста и думите се улеснява посредством възможността да се търсят значенията им онлайн.

Също така може упражненията за четене да са свързани с писане, като например да се попълнят празни места в текст:

Слушане с разбиране

Слушането е задължителен елемент в нашите курсове по чужд език. То може да се извърши и на устройство на курсиста, ако така му е по-удобно. Както и в четенето с разбиране, така и тук има различни варианти за упражнения. Те могат да са с отговор на въпроси от затворен тип:

Също така могат да се състоят в попълване и прибавяне на информация към вече започнато упражнение или диалог:

При всяко от упражненията се ползва автентична реч на чуждия език. Ако курсистът среща трудности да разбере даден отрязък преподавателят може да повтори мястото или да го произнесе по-бавно за разяснение.

Писане

Този компонент от чуждоезиковото обучение е особено подходящ за постигане на дългосрочен напредък, защото писането само по себе си е процес на създаване на реч, също като говоренето. Разликата е, че когато човек пише има достатъчно време да обмисли постройката на изреченията, избора на думи и изрази и да евентуално да се самокоригира, преди неговата реч да достигне своя адресат. Говоренето се случва с пъти по-бързо от писането и затова писането е предпочитан метод за подготовка на разговор по зададената тема. Създаването на текстове може да бъде и свободно - по зададена тема, или насочвано чрез помощни средства както е в следното упражнение:

И тук проверката може да се извърши изцяло от преподавателя, или пък правописът да бъде коригиран машинно, а курсистът и учителят да се концентрират върху граматика, стил или постройка на абзаците. Изборът на вида проверка зависи от нивото и нуждите на курсиста. Това, което обаче е видно е, че процесът на учене се ускорява значително и от това имат полза най-вече учащите се.

Говорене

Говоренето със сигурност е един от най-важните компоненти в ученето на чужди езици. Той не бива пренебрегван и в нашите онлайн курсове. За целта се ползват темите от урока или аудио-визуални материали по преценка на учителя. Най-хубавото е, че запис на разговора може да бъде направен и анализиран лесно и безпроблемно. Това дава множество практически предимства, като например чуването на собствената реч и хващането на грешки в произношението или структурата на казаното.

Структури

Естествено, в нашите онлайн уроци не липсват и упражнения по граматика, морфология и фонетика. Те също могат да са разнообразни като тип и занимателност. С тях обаче обучението получава нужната му граматична структура, за да е ефективно и устойчиво в развитието си нагоре по нивата.

Упражненията за запомняне начина на употреба и приложението на граматичните категории също биват конструирани интерактивно, така че попълването им да е занимателно и целенасочено към съответния нов материал:

Както илюстрациите от упражненията в платформата ни за обучение показват, онлайн обучението се ръководи от принципи, които са залегнали в конвенциалното езиково обучение, само че прибавяйки много по-широка гама от образни средства, аудио и видео. Те не само правят курсовете по-забавни за курсистите, но и оставят по-трайни впечатления и спомагат за запомнянето на материала. За да се запишете за онлайн курс е достатъчно да се обадите на наш служител или да попълните нашия формуляр за запитване. Очакваме ВИ!

ОЩЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА

AutoCAD, 3D Studio Max, CorelDraw и други програми